Saheb Dargah

Monthly Magazine

Monday, July 30, 2012

தேவ்பந்திய வஹ்ஹாபி


தேவ்பந்திய வழிகெட்ட கொள்கை கொண்ட மாபெரிய்ய்ய்ய முல்லா.... மெளலானா அப்பாஸ் அக்தர் கிருஸ்மஸ் கேக்கை வெட்டிடும் காட்சி
(எல்லோர் கைகளுக்கும் மேலாக அவரின் கை இருப்பதை கூர்ந்து கவனிக்கவும்)

Saturday, August 21, 2010

Tabligh Jamath is not Sunnath-wal-Jamath


visit for youtube link:
http://www.youtube.com/watch?v=krccO4Re2DQ

Thursday, July 22, 2010

On the Benefits of the Night of mid-Sha`bān

فضائل ليلة النصف من شعبان
On the Benefits of the Night of mid-Sha`bān
كتب الأمام الغزالي: وليلة النصف من شعبان - ففيها مائة ركعة يقرا في كل ركعة بعد الفاتحة سورة الاخلاص عشر مرات كانوا لا يتركونها كما اوردناه في صلاة التطوع - وليلة عرفة‏ . ( إحياء علوم الدين )‏
Imam al-Ghazali wrote in his Ihyā, “The Night of mid-Sha`bān, in it [pray] 100 raka’ts, reciting in each raka`t after al-Fātiha, Surat al-Ikhlās 10 times; they never left it, as we related about the voluntary extra prayers and the Night of `Arafat.”
وقال بعض المفسرين المراد من الليلة المباركة ليلة النصف من شعبان ولها أربعة اسماء الاول الليلة المباركة لكثرة خيرها وبركتها على العاملين فيها الخير وان بركات جماله تعالى تصل الى كل ذرة من العرش الى الثرى كما فى ليلة القدر وفى تلك الليلة اجتماع جميع الملائكة فى حظيرة القدس.
Shaykh Ibrahim al-Hakki, in his tafsir Ruh al-Bayān, says: “and some of the mufassireen said that the intent in “Blessed Night” [44:3] is the Night of mid-Sha`bān, and his has four names, the first being “Blessed Night” due to the huge number of people performing good deeds in it, and truly the blessing of Allah’s Beauty reaches to every atom from the Throne to the earth, as in Laylat al-Qadr and in that night all the angels gather in the Holy Presence.
أولاً: ما ورد فى فضل هذه الليلة في القرأن و تفسيره
قول الله تبارك وتعالى في أول سورة الدخان: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ* فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾ (الدخان: 3، 4). اختلف العلماء في الليلة المقصودة في هذه الآية الكريمة، فمنهم من ذهب إلى أنها ليلة القدر التي تكون في رمضان، ومنهم من ذهب إلى أنها ليلة النصف من شعبان، ومنهم من ذهب إلى أن ليلة القدر قد تكون في النصف من شعبان،.
فأما القول بأنها ليلة القدر فهو الراجح الوارد عن جمهرة المفسرين والعلماء المحققين، وقد تعقبوا أدلة القائلين بأنها ليلة النصف من شعبان بما يبدو أمامنا صالحًا لرده، وإليك نماذج من ذلك:
Regarding the Words of Allah the Blessed and Exalted, “We sent it down during a Blessed Night: for We (ever) wish to warn (against Evil). On that [night] was made clear, in wisdom, the distinction between all things [good and evil]” [44:3-4] the `ulama differed as to which night which is intended in this blessed verse. And among them are those who went with it being Laylat al-Qadr which is in Ramandan and among them are those who went with it being the Night of mid-Sha`bān, and among them are those who went with it being Laylat al-Qadr and that is the Night of mid-Sha`bān.
- قال الألوسي في تفسيره عند قوله تعالى: ﴿فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِين﴾: "هي ليلة القدر على ما روى ابن عباس وقتادة وابن جبير ومجاهد وابن زيد والحسن، وعليه أكثر المفسرين والظواهر معهم، وقال عكرمة وجماعة: هي ليلة النصف من شعبان".
وقال الطبري في تفسيره عن هذه الآية الكريمة: واختلف أهل التأويل في تلك الليلة، أي ليلة من ليالي السنة هي؟ فقال بعضهم: هي ليلة القدر، ثم ذكرهم، وقال بعد سردهم: "وقال آخرون: بل هي ليلة النصف من شعبان، ولم يذكرهم"،.
Al-Alusi said, in his Tafsir, regarding the Words of the Exalted “We sent it down during a Blessed Night: for We (ever) wish to warn (against Evil).” [44:3] that it is Laylat al-Qadr, from what is related from ibn `Abbās and Qatādah and ibn Jubayr and Mujāhid and ibn Zayd and al-Hasan. And that is what most mufassireen stood upon and the majority agree with them. And `Ikrimah and his group said, “It is the Night of mid-Sha`bān.”
وقال النيسابوري في تفسير الآية الكريمة أيضًا: وأكثر المفسرين على أنها ليلة القدر لقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ (القدر:1)، وليلة القدر عند الأكثر في رمضان.
And an-Nisāburi in his Tafsir of the blessed verse also said: and most mufassireen say it is Laylat al-Qadr from He, the Exalted’s saying “Verily we revealed it on Laylat al-Qadr” [97:1] and Laylat al-Qadr, in the view of most, is in Ramadan.
ثم نقل كلام الطبري وقال بعده: وزعم بعضهم كعكرمة وغيره أنها ليلة النصف من شعبان،
And we transmit the words of at-Tabari and he said, part of which is: and some of them [early mufassireen] like `Ikrimah and others, claimed that it [refers] to the Night of mid-Sha`bān.

ما ورد من أحاديث في فضل هذه الليلة، ومن ذلك:اربع لياليهن كايامهن وايامهن كلياليهن يبر الله فيهن القسم ويعتق فيهن النسم ويعطي فيهن الجزيل‏:‏ ليلة القدر وصباحها، وليلة عرفة وصباحها، وليلة النصف من شعبان وصباحها وليلة الجمعة وصباحها‏.‏ ‏(‏الديلمي - عن انس‏)‏‏.‏ Anas (r) related that the Prophet (s) said: “There are four whose nights are like their days and their days are like their nights; in them Allah confirms the oath and He frees the breaths and in them He gives in plenty: the Night of Power (Laylat al-Qadr) and its morning; the Night of `Arafat and its morning; the Night of mid-Sha`bān and its morning; the Night of Jumu`ah and its morning.” ad-Daylami.
يسح الله عز وجل من الخير في اربع ليال سحا‏:‏ ليلة الاضحى والفطر وليلة النصف من شعبان، ينسخ فيها الاجال والارزاق ويكتب فيها الحج، وفي ليلة عرفة الى الاذان‏.The Prophet (s) also said to Hazrat `Aisha (r), “Allah pours down goodness in four nights without measure: the Night of Adħā and [the night of] Fiţr, and the Night of mid-Sha`bān. In it, Allah records the lifespans the allotments of provision, and in it those who will make Hajj are written; and the Night of `Arafat until the adhān is called.”
واخرج ابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم من طريق محمد بن سوقة، عن عكرمة ‏}‏فيها يفرق كل امر حكيم‏{‏ قال‏:‏ في ليلة النصف من شعبان يبرم امر السنة وينسخ الاحياء من الاموات ويكتب الحاج، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم احد‏.‏From `Ikrimah, the client of Ibn `Abbās (regarding the verse) “In the (Night) is made distinct every affair of wisdom,” [44:4] he said, “That is the night of mid-Sha`bān, when Allah (Exalted is He) arranges the affairs of the year. He transfers [some of] the living to the list of the dead, and records those who will make pilgrimage to the House of Allah, neither adding one too many nor leaving a single one of them out.”
واخرج ابن زنجويه والديلمي، عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏"‏تقطع الاجال من شعبان الى شعبان، حتى ان الرجل لينكح ويولد له، وقد خرج اسمه في الموتى‏"‏‏.‏ Abu Hurayrah (r) related that the Messenger of Allah (s) said, “the lifespans are cut from Sha`bān to Sha`bān, until a man marries and a child is born to him while his name has been pulled out as one destined to die.”
واخرج ابن ابي شيبة، عن عطاء بن يسار قال‏:‏ لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر اكثر صياما منه في شعبان، وذلك انه ينسخ فيه اجال من ينسخ في السنة‏.‏ `Atā ibn Yassār (r) said, “The Prophet (s) did not fast in any month more than his fasting Sha`bān. And that is because in it is recorded the lifespans of those who are to pass away in that year.”
واخرج ابن مردويه وابن عساكر، عن عائشة قالت‏:‏ لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر اكثر صياما منه في شعبان لانه ينسخ فيه ارواح الاحياء في الاموات، حتى ان الرجل يتزوج وقد رفع اسمه فيمن يموت، وان الرجل ليحج وقد رفع اسمه فيمن يموت‏.‏ `A'isha (r) said: “The Prophet (s) did not fast in any month more than his fasting Sha`bān because in it is recorded the souls of the living from those who are to dies, until a man marries and whereas his name has been pulled out as one destined to die; and a man makes hajj and his name has been raised from those who would die.”
أخرجه بن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان عن علي- كرم الله وجهه- قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم: "إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها، وصوموا نهارها، فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا، فيقول: ألاَ من مستغفر لي، فأغفر له! ألا مسترزق فأرزقه! ألا مبتلىً فأعافيه! ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر".It is reported from Sayyīdunā `Ali (r) that the Prophet (s) said: "Let all of you spend the night of mid-Sha`bān in worship (i.e. partly) and its day in fasting. For verily in it, Allah descends to the nearest heaven during this night, beginning with sunset, and says: Is there no one asking forgiveness that I may forgive them? Is there no one asking sustenance that I may grant them sustenance? Is there no one under trial that I may relieve them? Is there not such-and-such, is there not such-and-such, and so forth until until dawn rises. [Narrated by `Abd al-Razzāq and Ibn Mājah].
أخرجه الترمذي وابن أبي شيبة والبيهقي وابن ماجه عن عائشة قالت: فقدت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ذات ليلة فخرجت أطلبه، فإذا هو بالبقيع رافعًا رأسه إلى السماء، فقال: "يا عائشة، أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟"، فقلت: ما بي من ذلك، ولكني ظننت أنك أتيت بعض نسائك، فقال: "إن الله- عز وجل- ينزل في ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا، فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم بني كلب".`A'isha (r) said: "I missed the Prophet (s) one night so I went out to al-Baqi` [and found him there]. He said: `Were you afraid that Allah Most High would wrong you and that His Prophet would wrong you?' I said: `O Messenger of Allah, I thought that you might have gone to visit one of your wives.' He said: `Allah Most High descends to the nearest heaven on the night of mid-Sha`bān and He forgives to more people than the number of hairs on the hides of the sheep of the tribes of Kalb.'" Narrated by Ahmad, Ibn Mājah, and al-Tirmidhi who said that he had heard al-Bukhāri grading this hadith as weak because some of the sub-narrators did not narrate directly from each other.
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ اُسَامَةَ، قَالَ اَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْاَعْرَجِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اِنِّي اَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَاَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا اُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ‏.(مسند أحمد و مسلم و نحوه في سنن النسائي و موطأ مالك و سنن أبي داود و صحيح ابن خزيمة و سنن الترمذي و سنن ابن ماجه)Ummul-Mu'mineen `Aishah, (r) is reported to have said, "I missed the Prophet (s) during one night from the bed, and my hand fell upon the middle of his feet, and he was in the masjid and his two feet were upright (i.e. he was in sajdah), and he said: 'I seek refuge of Your forgiveness from Your punishment, and I seek refuge of Your pleasure from Your annoyance, and I seek Your refuge from Yourself. I cannot praise You as fully as You deserve. You are exactly as You have defined Yourself.' Narrated by Ahmad, Ibn Mājah, Abu Dawud, an-Nasa'ee and al-Tirmidhi.
وفي رواية { جاءني جبريل ليلة النصف من شعبان فقال يا محمد ارفع راسك الى السماء فقلت ماهذه الليلة ، قال هذه ليلة يفتح الله فيها ثلاثمائة من ابواب الرحمة يغفر الله لجميع من لا يشرك به شيئاً } The Prophet (s) is reported as saying:
Jibreel (as) came to me on the night of mid-Sha`bān and said to me: "O Muhammad, raise your head heavenwards!" I asked him: "What night is this?" and he replied: "This is the night when Allah (Glorified is He) opens three hundred of the gates of mercy, forgiving all who do not make anything His partner."
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا كانت ليلة النصف من شعبان فتحت أبواب السماء السبع ووقف على كل باب ملائكة يستغفرون للمسلمين ، فيغفر لكل مسلم إلا من كان مصراً على كبيرة }The Prophet (s) said, “When it is the Night of mid-Sha`bān, the gates of the seventh sky are opened and on every gate stand angels who seek forgiveness for the Muslims and every Muslim is forgiven except one who is established in committing a grave sin.”
عائشة رضي الله عنها تقول { كانت ليلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل الفراش حتى نمت ثم استيقظت فلم اجده فقمت فوجدته يصلي فخفف القيام ثم ركع وسجد مطولاً سجوده الى نصف الليل ثم قام الى الثانية كذلك ثم ركع وسجد حتى كاد الفجر أن يطلع فظننت انه قد قبض فوضعت يدي على قدميه فتحرك فحمدت الله تعالى فسمعته يقول : سجد لك سوادي وآمن بك فؤادي فاغفرلي الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم الا الرب العظيم اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك ، فلما فرغ من صلاته قال اتدرين أي ليلة هذه ياعائشة قلت لا قال : هذه ليلة النصف من شعبان إن الله يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويؤخر اهل الحقد كما هم }
Ummul-Mu'mineen `Aishah, (r), is reported to have said, "It was my night with the Prophet of Allah (s) and he went to bed until I slept, then he got up and I did not find him. I got up and found him praying, with a short standing and then bowing and then he prostrated in a very long sajdah until half the night was over, then he stood for the second raka`t, then he bowed, then he prostrated until Fajr was nearly on us, until I feared that he had passed away. Then I put my hand on his feet, and he moved and praised Allah the Exalted and I heard him say, 'I prostrated to You [for the length] of the darkness, and my heart has become full of trust in You so forgive the tremendous sin, for truly no one forgives the tremendous sin except the Tremendous Lord. I seek refuge of Your pleasure from Your anger, Your pardon from Your punishment and I seek refuge in You from Yourself. I cannot praise You as fully as You praised Yourself.' Thereafter, when he completed his prayer, he said to me: 'Do you know which night is this, O `Aishah?' I said, 'no.' He said, 'This is the night of mid-Sha`bān. Allah Almighty looks upon His slaves in the the night of mid-Sha`bān and forgives those who seek forgiveness and bestows His mercy upon those who pray for mercy but keeps those who have malice as they were before.'
[missing Arabic]It is related by Sayyidina Abd al-Qadir al-Jilani in his Ghunya, from Abu Nasr, we learn that `Aisha (r) once said:
"When it was the night of mid-Sha`bān, the Prophet (s) had removed a garment of mine." Then she added, "By Allah! That garment of mine was not of silk, nor of raw silk, nor of linen, nor of silk and wool, nor of wool." [The reporter said:] "'Glory be to Allah!' I said to her, 'So what was it made of?'" She replied: "Its warp was of hair and its weft was of silk. I reckoned that he (r) might have gone to one of his [other] wives, so I got up and searched for him in the [darkness of the] apartment. My hand made contact with his feet, as he was prostrate in worship. Of his prayer (r), I remember these words:
Prostrated before You are my form and my spirit, and my heart is in Your safekeeping. I acknowledge Your favors, and to You I confess my sin. I have wronged myself, so forgive me; surely none forgives sins but You. I seek refuge with Your pardon from Your punishment, with Your mercy from Your vengeance, with Your approval from Your displeasure. I seek refuge with You from You. I do not tell Your praises, for You are as You have extolled Yourself.
She continued: "So he did not cease from worship, now standing and now sitting [on his heels], until morning came. Then his feet were put up, and as I massaged them I said: 'My father be your ransom and my mother too! Surely Allah has forgiven your former and your latter sins? Surely Allah has dealt with you? Is it not so? Is it not so?'
"He replied (s): 'O `Aisha, shall I not therefore be a grateful servant? Do you know what happens during this night?' 'What happens?' I asked, and he said: 'This is when all births are recorded for this year, and every death is registered. This is when provisions are allotted to mankind, and their deeds and actions are gathered up.'
"'O Messenger of Allah,' said I [`A'isha], 'Will no one enter Paradise except by Allah's mercy?' 'No one will enter Paradise except by Allah's mercy,' he told me (Allah bless him and give him peace). 'Not even you?' I asked. 'Not even I,' said he (Allah bless him and give him peace), 'unless Allah envelops me with His mercy.' Then he rubbed his hand over his head and his face."
ان الله تعالى يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين، ويرحم المسترحمين، ويؤخر اهل الحقد كما هم عليه‏.‏ ‏(الطبراني في الكبير‏)‏ عن عائشة‏`Aisha (r) related that the Prophet (s) said, "When it is the night of mid-Sha`bān Allah looks upon His slaves, then He forgives the seeking forgiveness and sends His mercy to those imploring mercy and He leaves the resentful to their resentment as they are." At-Tabarani in his Kabir.
Commentators say that Bani Kalb was at that time the largest tribe and its members had large numbers of sheep. Therefore, the last sentence of this hadith and many others here indicates the big number of the people who are forgiven in this night by Allah Almighty.
عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: "يطلع الله- عز وجل- إلى خلقه ليلة النصف من شعبان، فيغفر لعباده إلا اثنين: مشاحن، وقاتل نفس". أخرجه أحمد بن حنبل في المسند و لترمذيThe Prophet (s) said, “Allah Almighty looks upon His slaves night of the mid-Sha`bān and forgives His servants (or those who are involved in worship) except for two [types]: someone who bears malice and a murderer.'" Ahmad ibn Hanbal in his Musnad and at-Tirmidhi.
اذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله الى خلقه، فيغفر للمؤمنين، ويملي للكافرين، ويدع اهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه‏.‏When it is the night of mid-Sha`bān Allah looks upon His slaves, then He forgives the believers and He gives respite to the unbelievers and and leaves the resentful to their resentment until they call on Him.
ينزل الله الى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان، فيغفر لكل مؤمن، الا العاق والمشاحن‏, ابن خزيمة و للبيهقي في شعب الإيمان عن ابي بكر‏(‏ابن قانع - عن ابي ثعلبة الخشنى‏)‏‏.‏Abu Bakr as-Siddiq (r) relates, “Allah descends to the sky of the world on the night of mid-Sha`bān and He forgives every believer, except the irreverent disobedient to [his parents] (al-`aq), and the one who bears malice.” al-Bayhaqi in his Shu`b, Ibn Khuzymā, ibn Ħibbān
عن القاسم بن محمد بن ابي بكر الصديق عن ابيه عن عمه عن جده‏.‏ينزل الله الى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان، فيغفر لكل بشر الا رجلا مشركا، او رجلا في قلبه شحناء‏.‏ابن زنجويه والبزار وحسنه ‏( للدارقطني في السنن, لابن عدي في الكامل و للبيهقي في شعب الإيمانAl-Qāssim ibn Muħammad ibn Abī Bakr aš-Šiddīq (r) related from his father from his uncle that his grandfather said: "Allah Almighty looks upon all those created by Him in the middle Night of Sha`bān and forgives all human beings, except the man who associates partners with Him or the man who has malice in his heart.” Ibn Zanjuwiyya, ad-Darqutni in his Sunan, Ibn `Adee in his Kamil and al-Bayhaqi in his Shu`b.
ينزل ربنا الى السماء الدنيا في النصف من شعبان، فيغفر لاهل الارض الا مشركا او مشاحنا‏.‏ ابن زنجويه عن ابي موسى‏.‏Prophet Muhammad, Sall-Allahu alayhi wa sallam, has said: "Our Lord descends to the sky of this world in the Night of mid-Sha`bān and forgives all the people of earth, except the idolater or the one who has malice in his heart. Ibn Zanjuwiyya from Ibn Musa.
يطلع الله تعالى الى خلقه في ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه، الا لمشرك او مشاحن‏.‏ ‏(‏حب طب‏)‏ وابن شاهين في الترغيب ‏(‏و للبيهقي في شعب الإيمان ‏)‏ وابن عساكر عن معاذ‏.‏ Mu`adh (r) related that the Prophet (s) said, “Allah Almighty looks upon His creation on the night of the mid-Sha`bān and forgives all His creation except for a idolater or someone who bears malice." Narrated by Ibn Hibban (12:481 #5665) with a sound chain according to al-Arna'ut and by al-Tabarani with a chain of sound narrators according to al-Haythami and by al-Bayhaqi in Shu`b al-Imān and Ibn `Asākir.
ان الله تعالى ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مشاحن ‏(‏مشاحن‏:‏ المشاحن‏:‏ المعادي، والشحناء العداوة‏.‏ النهاية‏.‏ 2/449‏.‏ ب‏)‏‏.‏ ‏(‏ه - عن ابي موسى‏)‏ ‏(‏اخرجه ابن ماجه كتاب اقامة الصلاة باب ما جاء في الليلة النصف من شعبان رقم ‏(‏1390‏)‏ وقال في الزوائد‏:‏ اسناده ضعيف‏.‏ سعيد ابن منصور في سننه‏)‏‏.‏
Prophet Muhammad, (s) has said: "Indeed Our Lord ascends in the Night of mid-Sha`bān and forgives all His creation, except the idolater or the one who has malice in his heart.” Ibn Majah and Ibn Mansur in His Sunan.
في ليلة النصف من شعبان يغفر الله لاهل الارض الا لمشرك او مشاحن‏.‏ ‏(‏ للبيهقي في شعب الإيمان عن كثير بن مرة الحضرمي مرسلا‏)‏‏.‏ Prophet Muhammad, (s), has said: "Allah Almighty looks upon all those created by Him in the middle Night of Sha`bān and forgives all those created by Him, except the idolater or the one who has malice in his heart. Al-Bayhaqi in his Shu`b.
في ليلة النصف من شعبان يوحي الله الى ملك الموت بقبض كل نفس يريد قبضها في تلك السنة‏.‏ ‏(‏الدينوري في المجالسة - عن راشد بن سعد مرسلا‏)‏‏.‏
On the night of mid-Sha`bān Allah reveals to the Angel of Death those whose souls He wishes him to take in that year. Al-Daynuri in his al-Majalisa, from Rashid ibn Sa`d (mursalan)
اذا كان ليلة النصف من شعبان نادى مناد‏:‏ هل من مستغفر فاغفر له‏؟‏ هل من سائل فاعطيه‏؟‏ فلا يسال احد شيئا الا اعطاه الا زانية بفرجها او مشرك‏.‏ ‏(‏ للبيهقي في شعب الإيمان عن عثمان بن ابي العاص‏)‏‏.‏On the Night of mid-Sha`bān a caller calls out, “Is there anyone asking forgiveness, so that I might forgive him? Is there anyone asking so I may grant him?” And thus no one asks for anything except that He gives him except a profligate adultress or an idolater. Bayhaqi in his Shu`b al-Iman from `Uthman in Abi al-`As.
ان الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان الى سماء الدنيا فيغفر لاكثر من عدد شعر غنم كلب‏.‏ ‏(‏أحمد في مسنده،الترمذي ‏(‏اخرجه ابن ماجه كتاب اقامة الصلاة باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان رقم ‏(‏1389‏)‏‏.‏ سعيد ابن منصور في سننه‏ عن عائشة‏)‏‏.Sayyidah `Aishah, (r) reported that the Prophet (s) said, "Allah the Blessed and Exalted descends in the night occurring in the middle of Sha`bān, to the sky of this world and forgives a large number of people more than the number of the hairs on the sheep of the tribe of Kalb." ‏ Sa`eed ibn Mansur in his Sunan.
اذا كان ليلة النصف من شعبان يغفر الله من الذنوب اكثر من عدد شعر غنم كلب‏.‏ ‏(> للبيهقي في شعب الإيمان - عن عائشة‏)‏‏.‏ Sayyidah `Aishah, (r), has reported that Prophet Muhammad, (s), has said, "When it is the night of mid-Sha`bān Allah forgives from the sins as many as the number of the hair of the sheep of the tribe of Kalb." Bayhaqi in his Shu`b.
يا عائشة‏!‏ اكنت تخافين ان يحيف ‏(‏يحيف‏:‏ الحيف‏:‏ الجور والظلم‏.‏ النهاية‏.‏ 1/469‏.‏ ب‏)‏ الله عليك ورسوله‏؟‏ بل اتاني جبريل فقال‏:‏ هذه الليلة ليلة النصف من شعبان، ولله فيها عتقاء من النار بعدد شعور غنم كلب، لا ينظر الله فيها الى مشرك ولا الى مشاحن ولا الى قاطع رحم ولا الى مسبل ‏(‏مسبل‏:‏ المسبل‏:‏ هو الذي يطول ثوبه ويرسله الى الارض اذا مشى‏.‏ وانما يفعل ذلك كبرا واختيالا‏.‏ النهاية‏.‏ 2/339‏.‏ ب‏)‏ ولا الى عاق لوالديه ولا الى مدمن خمر‏.‏ ‏(‏ للبيهقي في شعب الإيمان وضعفه - عن عائشة‏)‏‏.‏ Sayyidah `Aishah, (ra), reported Prophet Muhammad, (s), to have said, "O `Aishah! Did you think that Allah and His Prophet would oppress you. Rather Jibrīl came to me and said, ‘This is the Night of mid-Sha`bān. Allah frees in it a large number of the people from Fire, more than the number of hairs on the sheep of the tribe of Kalb. But He does not even look at an idolater or at a person who nourishes malice against someone in his heart, or at a person who cuts off the ties of kinship, or at a man who leaves his clothes extending beyond his ankles [as a sign of pride), or at a person who disobeys his parents, or at a person who has a habit of drinking wine." Bayhaqi in his Shu`b.
When all these traditions are combined together, it becomes clear that this night has well-founded merits, and observing this night as a sacred night is clearly indicated. In fact, some of these traditions have been held by some scholars of hadith as authentic and the defects in the chain of some others have been treated by them as minor technical defects which, according to the science of hadith, are curable by the variety of their ways of narration. That is why the elders of the Ummah have constantly been observing this night as a night of special merits and have been spending it in worship and prayers.
The Invocation of the Night of mid-Sha`ban
هذا الدعاء ما علمنا عن أصله أنه ذكر، أو بعضه قد ورد على لسان بعض الصحابة والتابعين الصالحين، قال الألوسي في تفسيره:أخرج بن أبي شيبة في المصنف وغيره عن ابن مسعود - رضي الله عنه- قال: ما دعا عبد قط بهذه الدعوات إلا وسع الله عليه في معيشته: "يا ذا المن ولا يمن عليه، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول، لا إله إلا أنت، ظهر اللاجئين وجار المستجيرين، ومأمن الخائفين، إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيًّا فامح عني اسم الشقاوة، وأثبتني عندك سعيدًا، وإن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب محرومًا مقترًا عليَّ رزقي، فامح حرماني، ويسر رزقي، وأثبتني عندك سعيدًا موفقًا للخير، فإنك تقول في كتابك الذي أنزلت: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾، Al-Alūsī in his Tafsīr relates from ibn Abī Shayba in his Mušannaf from Ibn Mas`ūd, “Never did a servant invokes Allah with this invocation except that Allah will widen for him his living:
O God, Tireless Owner of Bounty. O Owner of Sublimity, Honor, Power, and Blessings. There is no god except You, the Support of refugees and Neighbor of those who seek nearness, Guardian of the fearful. O God, if you have written in Your Book that I be miserable, then erase O God, my misery, and establish me with You as happy. O God, if you have written in Your Book that I be cut off from bounty, then erase O God, my cutting off, and make easy for me my provision, and establish me in Your Presence happy, supported in goodness and prosperity, for surely You have said in the Book You Revealed, ‘God blots out or confirms what He pleases, and with Him is the Mother of Books.’ (13:39)”
وأخرج عبد بن حميد وغيره عن عمرو- رضي الله عنه- أنه قال- وهو يطوف بالبيت-: "اللهم إن كنت كتبت عليَّ شقوة أو ذنبًا فامحه واجعله سعادة ومغفرة، فإنك تمحو ما شئت، وتثبت وعندك أم الكتاب"،`Abd bin Ħumayd and others relate that `Umar said, as he was circumambulating the Sacred House, “O Allah, if You have written me as miserable, or sinful, then erase [that destiny] and make it [written that I be] happy and forgiven, for You erase whatever You wish and you confirm and with You is the Mother of Books.”
وذكر مثله عن شقيق أبي وائل ، نقل ذلك بن جرير الطبري عن ابن عباس من طريق سعيد بن جبير، وعن مجاهد كذلك من طرق عدة، وذكر صاحب الإبداع أنه نقل عن اليافعي أن أول ما يدعى في ليلة النصف من شعبان: "اللهم يا ذا المن ولا يمن عليه".And it is transmitted by ibn Jarīr aţ-Ţabarī from the way of Sa`īd ibn Jubayr and from Mujāhid also from many other transmissions and the author of al-Ibdā`a that he transmitted from al-Yaf`ī that the first thing one invokes on the night of nisf-Sha`bān is “O God, Tireless Owner of Bounty.”

Sunday, January 17, 2010

At the tomb of Shaikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan

துபாய் மன்னர் ஷேக் ஜாயித் அவர்கள் மறைந்தபின் அவர்கள் கப்ரு ஷெரீப்பை ஜியாரத்து செய்து பாத்திஹா ஓதி மரியாதை செலுத்தும் அரசகுடும்பத்தினர் மற்றும் மந்திரி பிரதானிகள், இவ்வாறு ஒவ்வொரு வருடமும் பெருநாள் தொழுகைகளுக்குப் பின் மற்றும் முக்கிய தருணங்களில் இஸ்லாமிய ஷரீஅத் சட்டப்படி ஜியாரத் மற்றும் பாத்திஹா இன்றளவிலும் நடைபெற்று வருகிறது.GULF NEWS, Mon. Nov. 8.2004
ALITTIHAD.Sun.14,Nov.2004

Wednesday, December 9, 2009

PROPHET'S MEDICINE FOR HEALTH

Dr K. S. RAMAKRISHNA RAO, an Indian Professor of Philosophy in his booklet, "Muhammad, the Prophet of Islam," calls him the "PERFECT MODEL FOR HUMAN LIFE." Prof. Ramakrishna Rao explains his point by saying "The personality of Muhammad, it is most difficult to get into the whole truth of it. Only a glimpse of it I can catch. What a dramatic succession of picturesque scenes! There is Muhammad, the Prophet. There is Muhammad, the Warrior; Muhammad, the Businessman ; Muhammad, the Statesman; Muhammad, the Orator; Muhammad, the Reformer; Muhammad, the Refuge of Orphans; Muhammad, the Protector of Slaves ; Muhammad, the Emancipator of Women; Muhammad, the Judge; Muhammad, the Saint. All in all these magnificent roles, in all these departments of human activities, he is alike a hero."

God's Messenger said, "If anyone among you is secure in mind (also, among his family or in his house) in the morning, healthy in body, and has food for the day, it is as though the whole world has been brought into his possession."

Prophets advice for Eating
"In eating, apportion a third of your stomach to food, another third to water, and leave the last third empty. The bowl most distasteful to God is a full stomach."

What I fear concerning my community is a large paunch, oversleep, idleness and the lack of certainty.
'Cleanliness is half of faith (Iman)'.
"Do not lean and eat."
"Wash both hands up to the wrists"
"Do not find fault with the food."
"Remove your shoes before eating."
"When eating, sit with either both knees on the ground or one knee raised or both knees raised."
"Eat with the right hand."
"Whilst eating one should not remain completely silent"
"Drink water in 3 breaths removing the utensil from the mouth after each sip. Do not drink directly from the jug or bottle. One should pour the contents into a glass first and then drink"

"The best drink in this world and the hereafter is water; when you are thirsty drink it by sips and not gulps, gulping produces sickness of the liver."

"Don't eat until you are hungry."
"The blessings of food lie in washing hands before and after eating."
"When a fly falls into the bowl of somebody among you, he should dip it completely in the food before taking it out. For there is disease in one of the fly's wings and cure in the other." (Flies carry microbes. But, when it is submerged in the food with a slight touch, the tiny bag on the other wing bursts open to scatter the anti-bacteria to kill the germs it has already left. This is one of the latest discoveries in medicine.)


Prophets advice for health
"O Servant of God, use medicine, because God hath not created a pain without a remedy for it".
"Use of Medicine is the Decree of God"
"If I bring something to you on your religion, do act according to it, and if I bring you something related to this world, then you have a better knowledge of your own earthly affairs (Maurice Bucaille in 'Quran Bible and Science')."

"Do not neglect having your diseases treated, for God does not send a disease for which He will not send a cure except for old age."

'When you hear about a break of plague in any area, do not enter there and when it has broken in a land where you are, then do not run way from it (and spread elsewhere). '(Principle of quarantine)

"Keep away from the leper as you do from a lion. (To prevent the spread of leprosy.)"
"When a dog has licked a bowl of yours, clean it seven times, first time with earth, the other six with water. (Dogs carry microbes of certain diseases)"

"If dogs were not a separate community, I would order their killing. (For they carry germs harmful to man's health.)"

Before going to sleep:-
1. One should change into some other clothes (e.g. pyjamas).
2. Apply surmah in both the eyes,
3. To brush the teeth with a miswaak,
4. Sleep on the right hand side.
5. Sleep with the right palm under the right cheek.
6. Keep the knees slightly bent when sleeping.
"One must cut one's nails & hairs of the pubic region within every forty days."
"Males must wear the pants above the ankles. Females should ensure that their lower garment covers their ankles"
"To announce ones arrival by coughing, greeting, etc. even though it may be your own house"(A means for avoiding any fear.)"

"If it did not place an excessive burden upon my community, I would command them to clean their teeth with miswaak [a tooth stick] before each of the five daily prayers."

'Disease' he said, 'is not the wrath of God, because Prophets also suffered great pains, much greater than ordinary people. Victims of epidemics like Cholera and Plague are martyrs. '

"Resort to Medicine first and then pray to God to get rid of the diseases."

Prophets medicine for health
--God's Messenger, upon him be peace and blessings, once proclaimed that ten things are intrinsically necessary for men and therefore ordered by the Prophets. Circumcision is one of them. (Scientists admit that the loose fold of the skin at the end of the male sex organ is exposed and susceptible to infections and even to cancer. Therefore, millions of people are circumcised in Europe and America .)

--"Khumbi (mushroom) is a part of Mann, Mann actually is from paradise, its water is a cure for the ailments of the eyes."
--"A house without dates has no food - also to be eaten at the time of childbirth."
--"Fig is a fruit from paradise and a cure for piles."
--"None of your women who are pregnant and eat of water melon will fail to produce off spring who are good in countenance and good in character."
--"Pomegranate cleanses you of Satan and evil aspirations for 40 days."
--"The best drink in this world and the hereafter is water, when you are thirsty drink it by sips and not gulps, gulping produces sickness of the liver. "
--"Have regular use of honey for keeping fit."
--"Black Cumin (Hadith; Habb al-Sauda) is a remedy for every disease except death."
--"milk wipes away heat from the heart just as the finger wipes away sweat from the brow. It strengthens the back, improved the brain, renews vision and drives away forgetfulness.

--For loss of appetite he frequently advised to take Talbina, a preparation of Barley.
--For constipation he used to recommend the use of Senna.
-- Similarly, for different ailments he would advise for taking herbal drugs like Olive, Black Cumin, Chicory, Fenugreek, Ginger, Marjorum, Saffron, Vinegar, Water-Cress etc.
--"Treat your eyes with kohl, for it nourishes eyes and eyelashes."
--"It is not permissible to eat any unslaughtered chicken. Such chicken will be Harmful" (It's the Scientific fact Jhatka (Blood Clotted Meat) is harmful for Human beings and more painful for the animals (SPINAL CORD disaster before death))

--"I command every woman to have Clothing such as to cover the whole body with the exception of the face and the hands. & that clothing should not be fitting that reveal the shape of the body. (Not exposing the skin is an advice given by the US Department of Health And Human Services (HHS) and the Centers for Disease Control and Prevention. They have sponsored a campaign called "Choose Your Cover for skin", encouraging people to protect themselves from sun's UV rays and skin cancer. The campaign's section on clothing notes that "a long-sleeved shirt and long pants with a thick weave provide the best protection.)

A man asked the Messenger: 'I used to suffer from an illness, and I took alcohol for a remedy. When alcohol was banned, I went to God's Messenger, and asked him whether I would be allowed to continue taking alcohol. No, for it (alcohol) is not a remedy, rather it is the disease itself, God's Messenger declared. A woman asked the Messenger: - 'O God's Messenger, my blood does not stop; shall I abandon the prescribed prayers?' No, you must not, for it is not the menstrual blood, it is a hemorrhage, God's Messenger replied.

Muhammad (pbuh) was nothing more or less than a human being. But he was a man with a noble mission, which was to unite humanity on the worship of ONE and ONLY ONE GOD and to teach them the way to honest and upright living based on the commands of God. He always described himself as, 'A Servant and Messenger of God,' and so indeed every action of his proclaimed to be. (EDWARD GIBBON and SIMON OCKLEY in HISTORY OF THE SARACEN EMPIRES, London, 1870, p. 54)

In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.
All praise is due to Allah, the Lord of the Worlds.
The Beneficent, the Merciful.
Master of the Day of Judgment.
Thee do we serve and Thee do we beseech for help.
Keep us on the right path.
The path of those upon whom Thou hast bestowed favours. Not (the path) of those upon whom Thy wrath is brought down, nor of those who go astray.[the Holy Quran- Sura # 1,Aayat 1-7] - AMEEN

"Say: we believe in God and in what has been revealed to us, and what was revealed to Abraham, Isma'il: Isaac, Jacob and The Tribes, and in (the Books) given to Moses, Jesus and the Prophets, from their Lord: We make no distinction between one and another, among them, and to God do we bow our will (in Islam).." (Qur'an, Al-Imran 3:84) "So verily with every difficulty there is relief."- [THE HOLY QURAN, 094.005]

"If Allah is your protector, none can overcome you, and if He forsakes you, then who can help you? Trust Allah and have faith in His sovereign power"[Qur'an, Al-Imran, Surah 3:160]

"Faint not nor grieve for you will overcome them if you are(indeed) believers."[ Qur'an, Aal -e-imraan-3, Aayat 139]

"And say "O my Lord! I seek refuge with Thee from the suggestions of the Evil Ones. And I seek refuge with Thee O my Lord! Lest they should come near me." [Qur'an, AL-MUMENOON 023.097-98]

"O ye who believe! Fear Allah and be with those who are true (in word and deed)." [Qur'an, Al-Tauba, 009.119]

Then which of the favors of your Lord will ye deny?
[THE HOLY QURAN, AR-RAHMAN]

Thursday, October 29, 2009

Saturday, October 3, 2009

Tuesday, January 13, 2009

history of wahhabism
for more more infermation...